Adem Brun

@avenue0korean

active 1 month, 1 week ago
Chúng tôi ở trong các buổi giảng trước đây đã nói rất nhiều. Hiếu thân tôn sư, bồi dưỡng tâm từ bi đều phải áp dụng vào thập thiện nghiệp. Nếu như không có thập thiện nghiệp thì tượng di lặc để bàn ba câu phía trước đều là rỗng không. Đầy đủ thập thiện nghiệp đạo thì hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát thành hiện thực, ba câu đầu tiên […] View
 • Adem Brun posted an update 1 month, 1 week ago

  Chúng tôi ở trong các buổi giảng trước đây đã nói rất nhiều. Hiếu thân tôn sư, bồi dưỡng tâm từ bi đều phải áp dụng vào thập thiện nghiệp. Nếu như không có thập thiện nghiệp thì tượng di lặc để bàn ba câu phía trước đều là rỗng không. Đầy đủ thập thiện nghiệp đạo thì hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát thành hiện thực, ba câu đầu tiên đều làm…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 1 month, 1 week ago

  Các vị đồng tu học Phật chúng tuong di lac dep ta phải nên hiểu rõ, đề lên hai chữ này là lưu lộ của tự tánh, tánh đức, là chí cao vô thượng. Rất nhiều người quan tâm đến tôi, sợ tôi bị suy dinh dưỡng, họ cho cái này, biếu cái nọ, tôi cảm thấy phiền phức. Chăm sóc mình như thế nào vậy? Thanh tâm quả dục. Tốt nhất đem cái dục đó mỗi ngày giảm bớt…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 1 month, 2 weeks ago

  Mục đích giáo học của Phật pháp ở đâu vậy? Minh tâm kiến tánh, dạy bạn khai ngộ, không phải dạy bạn từng câu trong Kinh này giảng như thế nào, đoạn này giảng như thế nào, không phải vậy. Sau khi bạn ngộ rồi, Kinh là sống, bạn giảng thế nào đều được, nói dài, nói ngắn, nói sâu, nói cạn, tất cả đều tự tại, cho nên không ngộ thì làm sao được? Cho nê…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 1 month, 2 weeks ago

  “Lậu” là đại danh từ của phiền não. Thí dụ như một cái tách trà có lỗ thủng, khi đựng trà sẽ bị rò rỉ. Lậu này là thí dụ cho phiền não, có phiền não thì đều bị rò rỉ hết, không giữ được. Cần phải đoạn hết phiền não thì tách trà của bạn mới hoàn hảo, mới có thể đựng trà, mới có thể tiếp nhận vô lượng pháp môn, bạn mới có thể bước vào giai đoạn sa…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 1 month, 3 weeks ago

  Tóm lại, trong mười một câu của tam phước thì mười câu đầu là tự lợi, một câu cuối cùng là lợi tha. Tự lợi rồi, sau đó mới có thể lợi tha. Bản thân chưa có thành tựu muốn lợi ích người khác, trong Kinh Phật thường nói “không có chuyện đó!”. Cho nên hai câu, tám chữ này hàm nghĩa rất sâu, rất rộng, đây l…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 2 months ago

  Người học Phật chí ở làm Phật, chỉ cầu vãng sanh Tịnh Độ, không giống với chỗ mà họ mong cầu. Nhưng mà làm Phật, làm Tổ, vãng sanh, thiện tâm thiện hạnh của chúng ta phải vượt qua họ. Ở chỗ này họ nói là cầu thiên tiên phải lập 1.300 thiện, địa tiên cũng phải lập 300 thiện. Điều này nói rõ với chúng ta một sự thật, thần tiên đều là người thiện.…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 2 months ago

  Tôi hỏi lại họ một câu, bạn lo lắng, buồn phiền, vướng bận có giải quyết được vấn đề không? Họ nghĩ lại thấy không thể giải quyết được vấn đề. Không thể giải quyết được vấn đề thì bạn lo lắng để làm gì? Bạn phải phiền não để làm gì? Nếu như bạn phiền não mà có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì tốt. Phiền não không thể giải quyết được vấn đề, kh…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 2 months ago

  Một việc thiện nhỏ là hạn cuộc ở một khu vực, hạn cuộc ở một chủng tộc. Một việc thiện lớn là không hạn ở một khu vực, không hạn ở chủng tộc, không giới hạn ở tín ngưỡng tôn giáo thì lớn. Người xưa nói rất hay: “Không đọc “Hoa Nghiêm” thì không biết được cảnh giới của Như Lai, không thâm nhập “Hoa Nghiêm” thì không thể mở rộng được tâm lượng của…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 2 months, 1 week ago

  Chúng ta phải hiểu rõ, trừ khử chướng ngại chính là đối với những tình chấp phân biệt dần dần ngày càng nhạt bớt, không nghiêm trọng giống như trước đây, mỗi năm một nhạt dần, mỗi tháng một nhẹ dần. Phân biệt chấp trước đã nhẹ rồi, nhạt rồi, đây chính là lần lượt xa lìa. Bồ Tát 51 cấp bậc, Tịnh Độ…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 2 months, 1 week ago

  Ngày nay chúng ta học rất khổ cực, một – hai bộ Kinh học cả đời cũng không có cách gì học thông. Thế nhưng đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó học một giờ, chúng ta ở nơi đây học mười vạn năm cũng không học được. Đó là thật, không phải là giả. Bạn phải nên biết, một giờ đồng hồ, bạn nghe mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai giảng K…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 3 months ago

  Chúng ta cam tâm tình nguyện trải qua đời sống bần khổ. Thực tế mà nói, “bần” là thật, “khổ” là giả. Người tu hành bần mà vui, không khổ. Người thế gian chúng ta nghèo thì là khổ. Bạn thấy, học trò của Khổng Lão Phu Tử là Nhan Hồi, đời sống vật chất của Nhan Hồi rất khổ, ăn cơm bằng ống tre, uống nước bằng ống sậy. Đó là hình…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 3 months ago

  Người học Phật chúng ta dần dần thể hội được đạo lý. Vì chính mình là tăng thêm ngã chấp, tăng thêm tham lam, tăng thêm vô minh, đó chẳng phải hại chính mình hay sao? Vì chúng sanh mới là chân thật vì chính mình, vì chúng sanh bạn mới có thể buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước.Vọng…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 3 months ago

  Không những buông xả triệt để thế duyên, mà Phật pháp cũng phải buông xả. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn thảy đều buông xả. Dùng tâm chân thành, thanh tịnh vô song tín – nguyện – niệm Phật thì chúng ta đời này mới chắc chắn thành tựu. Niệm Phật mà không thể vãng sanh, nguyên nhân do đâu vậy? Nguyên nh…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 3 months, 2 weeks ago

  Ở trong đoạn văn này, từ “Trú dạ thường niệm tư duy” đến “Bất dung hào phân bất thiện gián tạp”, đoạn này là nói thiện nhân. “Thị tức năng lệnh, chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn”, câu này là nói thiện quả. Sau cùng “Thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát cập dư thánh chúng”, đây là thiện duyên. Nhân, Duyên, Quả. . **…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 3 months, 3 weeks ago

  Bốn loại chánh quán này là quan sát chính xác, không có mảy may sai lầm. Phía trước nói quán tâm vô thường chính là “ba tâm không thể được” trong Kinh Kim Cang. “Quán pháp vô ngã” chính là vạn pháp giai không. Trong Kinh Kim Cang nói: “Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bèo bọt”, lại nói “phàm cái gì có tướng đều là hư vọ…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 3 months, 3 weeks ago

  Thường thường nghĩ đến quá khứ, vinh nhục của quá khứ, những ân oán quá khứ đã kết với mọi người, tượng phật di lặc bi-hoan, ly-hợp. Tướng mà nó hiện ra là như thế nào vậy? Phật pháp Đại thừa nói rất rõ ràng, pháp thân có thể hiện tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh này bao gồm hiện tượng tự nhiên, là sở hi…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 3 months, 3 weeks ago

  Chúng tượng phật di lặc bằng gỗ ta muốn khai trí tuệ, thì hai câu nói này là quá hay rồi. Phải thường xuyên đi làm việc thi ân, thường xuyên đi giúp đỡ người khác; dùng trí tuệ giúp đỡ người, dùng sức lao động giúp đỡ người, dùng tài lực giúp đỡ người, mọi thứ đều phải xả. Quí vị phải biết, tài càng xả càng nhiều, không phải xả là mất hết, mà càn…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 4 months ago

  Tôi đã giao tuong di lac cho Ngộ Hoằng. Tôi liền thay các vị xử phân. Người xuất gia không nên có tâm tham, chúng ta đem toàn bộ số tiền này giao cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên cúng dường đạo tràng. Trong túi có tiền là họa hại, không phải là việc tốt, cho nên chúng ta phải làm đến được chân thật buông bỏ, chân thật có thể xả, nói được thì phải làm được.…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 4 months, 1 week ago

  Tu phước, Phật ở trong tượng phật di lặc bằng đá Kinh luận nói với chúng ta rất nhiều, mỗi một người chúng ta ngày nay sanh đến thế gian này, mọi người được thân người, vì sao bạn có thể được thân người? Ở trên Kinh Phật nói, trong đời quá khứ bạn tu năm giới mười thiện. Nhà Phật nói năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khô…[Read more]

 • Adem Brun posted an update 4 months, 1 week ago

  Mahakala có các hình thức khác nhau trong dòng khác nhau của giáo lý Phật giáo. Ông nói chung là màu đen vì rung động bao gồm tất cả của ông bao trùm tất cả các màu sắc và các loại tồn tại. Nằm ngang, màu đen của ông có thể đại diện cho sự vắng mặt của tất cả các màu, có bản chất ý nghĩa tương tự như trước đây. Mahakala được đại diện rộng rãi để…[Read more]

 • Load More
Skip to toolbar